Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Stowarzyszenie Turkusowa Lama, Bukowe Wzgórze 14, 32-091 Wilczkowice

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Starosty Krakowskiego pod numerem ORB.512.35Z

I

 1. Informacje ogólne
 2. Stowarzyszenie ,,Turkusowa Lama’’ prowadzi swoją działalność od marca 2019r;
 3. Siedziba: Bukowe Wzgórze 14, 32-091 Wilczkowice
 4. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Jednostka prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
 6. Czas trwania działalności jednostki nieoznaczony;
 7. Okres objęty sprawozdaniem: roczne sprawozdanie finansowe od 01-01-2021 do 31-12-2021r.
 8. Przyjęty w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 9. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art.64 ust. 1 ust. o rachunkowości.
 10. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności w najbliższym czasie.

II

 1. Przyjęte zasady rachunkowości
 2. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).
 3. Należności wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.
 4. Inwestycje krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg wartości nominalnej.
 5. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.
 6. Ewidencja kosztów jest przeprowadzona w układzie kalkulacyjnym w rozbiciu na koszty realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego i koszty ogólnego zarządu.

III

 • Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia Turkusowa Lama z siedzibą w Wilczkowicach 32-091 przy ul. Bukowe Wzgórza 14 jest działalność statutowa określona Regulaminem stowarzyszenia zwykłego.

Celami Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie:

1) łączenie ekologii z działaniami społecznymi, angażowanie w działania ekologiczne, prozdrowotne i prospołeczne Polaków w każdym wieku;

2) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju tj. wzrostu gospodarczego i godnej pracy, dobrej jakości życia i zdrowia, dobrej jakości edukacji, odpowiedniej konsumpcji i produkcji, czystego i dostępnego środowiska naturalnego, minimalizowania nierówności;

3) inspirowanie do angażowania w działania społeczne i lokalne, w szczególności najmłodszych obywateli;

4) przełamywanie barier i walkę ze stereotypami w stosunku do osób z niepełnosprawnością oraz zagrożonych innymi wykluczeniami społecznymi, integrowanie i uwrażliwianie społeczne;

5) integracja międzypokoleniowa;

6) wspieranie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju oraz potrzeby seniorów, osób z niepełnosprawnością;

7) skuteczna aktywizacja seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz zagrożonych innymi wkluczeniami społecznymi, działanie na rzecz dostępności instytucji użyteczności publicznej;

8) rozwój aktywności kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z rekreacją i turystyką;

9) tworzenie rozwiązań ułatwiających w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i seniorom poruszanie się między miastami czy krajami poprzez przygotowanie baz informacyjnych dotyczących bazy noclegowej, form podróżowania, transportu, wyżywienia, dostępności atrakcji itp.;

10) organizacja i szukanie wsparcia finansowego wyjazdów turystycznych i rehabilitacyjnych (polskich i zagranicznych) dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także organizowanie wymian zagranicznych polskich dzieci z dziećmi z innych krajów (praktyczna nauka języka, rozwoju kompetencji społecznych, etc);

11) zapewnienie działań edukacyjnych oraz rozwoju kluczowych kompetencji społecznych – najbardziej użytecznych życiowo, wśród dzieci, młodzieży oraz osób w okresie wczesnej dorosłości, po to aby kształtować postawy odpowiedzialne społecznie oraz w pełni zaangażowane, wzmacnianie wśród przyszłych pokoleń inicjatywy oraz aktywnych przedsiębiorczych postaw;

12) wykorzystanie kultury i sztuki do aktywizacji, wzmocnienia poczucia wartości, odkrywania swoich mocnych stron, integracji, rozwijania talentów;

13) realizacja projektów badawczych i publikacja raportów dotyczących najbardziej kluczowych problemów społecznych występujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań w tym wdrażanie innowacji społecznych odpowiadających na istotne potrzeby występujące w społeczeństwie;

14) rozwój sieci NGO wspomagającej obszary celów Stowarzyszenia;

15) rozwój i promocja wolontariatu.

IV

 1. Dane o aktywach i pasywach bilansu
 2. Majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
 3. Należności długoterminowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
 4. Inwestycje długoterminowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
 5. Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
 6. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
 7. Należności krótkoterminowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
 8. Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy wyniósł 199,01 zł i obejmują:
  – środki w kasie 0,00 zł
  – środki na rachunku bankowym 199,01 zł
 9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne (po stronie aktywów) wyniosły 130,00 zł.
 10. Fundusze własne wyniosły 329,01 zł.
 11. Zobowiązana długoterminowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
 12. Zobowiązania krótkoterminowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.

V

 1. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym
 2. Struktura zrealizowanych przychodów.
 • Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły na dzień bilansowy 15 129,30 zł w tym:

– przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 15 129,30 zł.

 1. Koszty realizacji zadań statutowych na dzień bilansowy wyniosły 15 227,89 zł, w tym:
 • Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 15 227,89 zł.
 1. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 6,00 zł i stanowią one opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bieżącego.
 2. Koszty operacyjne wyniosły 70,00 zł.
 3. Stowarzyszenie w badanym roku sprawozdawczym poniosło stratę w wysokości 174,59 zł, którą planuje pokryć z przychodów osiągniętych w przyszłych okresach sprawozdawczych.
  Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
 4. Na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód Stowarzyszenia jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na cele statutowe.

Sporządzono dnia: 30..06.2022 r.